Cartref

Layout 1
Mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr yn wynebu nifer o anghydraddoldebau pan ddaw hi at eu hiechyd corfforol. Mae pobl ag afiechydon meddwl difrifol megis sgitsoffrenia neu anhwylder deubegynol yn medru meddu ar ddisgwyliad oes rhwng 15 ac 20 mlynedd yn is na’r boblogaeth yn gyffredinol (Wahlbeck et al, 2011); mae mwy na 8 o bob 10 gofalwr yn dweud bod eu cyfrifoldebau gofalu wedi cael effaith negatif ar eu hiechyd corfforol (Carers UK, 2013).

Mae deddfwriaeth a pholisïau diweddar yng Nghymru yn ceisio mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau yma. Er enghraifft, mae’r Mesur Iechyd Meddwl (2010) yn rhagnodi Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd i bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd sydd yn cynnwys adran ar gyfer gosod amcanion “Gofal Personol a Lles Corfforol”. Mae “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru” (2012) yn datgan “Dylai pobl â phroblemau iechyd meddwl gael cymorth fel bod ganddynt yr un disgwyliad oes acansawdd iechyd corfforol â’r boblogaeth yn gyffredinol” ac mae’n cynnig “mynd i’r afael â ffyrdd o fyw llai iachus, ysmygu a deiet gwael a chynyddu cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol gan gynnwys llefydd i gleifion mewnol”.

Defnyddio’r canllaw hwn

Yn y canllaw hwn, rydym yn cynnig trosolwg syml o sut y gall gwasanaethau iechyd meddwl fynd ati i gefnogi defnyddwyr a gofalwyr i wella eu hiechyd corfforol. Mae’r wybodaeth hon yn seiliedig ar adborth cannoedd o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd wedi cymryd camau i wella eu hiechyd corfforol.

Rydych yn medru defnyddio’r canllaw yma i siarad gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr am yr opsiynau amrywiol sydd ar gael iddynt wrth geisio dod yn fwy iach mewn cyd-destun corfforol. Mae modd rhannu’r wybodaeth i’r adrannau canlynol:
• Gweithgareddau corfforol
• Deiet a maetheg
• Derbyn cymorth.

Lawrlwythwch copi clawr caled o’r canllaw Caffael ar y Corfforol! yma:
CAYC

Lawrlwythwch adroddiad yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! 2014:
CayC report