Deiet a maeth

Er mwyn cefnogi eu hadferiad, mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr yn medru cael gafael a pharatoi bwyd iachus, safonol sydd o werth da.

Cynllun Gofal a Thriniaeth / Asesiad Gofalwr:
Mae’r amcanion y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn medru gosod eu hunain yn cynnwys:-

● Sicrhau eu bod yn bwyta o leiaf pum darn o ffrwyth neu lysiau ffres yn ddyddiol
● Neilltuo amser i fwyta prydau bwyd cyson – a sicrhau eu bod yn cael brecwast
● Cael cymorth a gwybodaeth ar fwyta’n iachus
● Ysgrifennu cynllun deiet
● Ymuno â chwmni bwyd cydweithredol
● Sefydlu neu ymuno â chlwb bwyta’n iachus
● Tyfu ffrwythau a llysiau eu hunain
● Bwyta mwy o bysgod yn llawn olew megis mecryll neu sardîns
● Lleihau faint o fraster ‘trans’ yn eu deiet – gan gynnwys y braster sydd mewn pastai a those sydd wedi ei wneud mewn ffatrïoedd, cacenni a bisgedi
● Newid i ddefnyddio reis grawn cyflawn, pasta a bra
● Neilltuo amser i roi cynnig ar ryseitiau newydd a mwynhau coginio
● Sicrhau eu bod yn yfed digon o hylif (3.5 peint neu 6 i 8 gwydr y diwrnod – dŵr, llaeth, a diodydd poeth ond nid alcohol)
● Lleihau’r defnydd o gaffein, halen a siwgr
● Amrywio eu deiet a rhoi cynnig ar fwydydd newydd
● Cludo prydau ar glyd iachus pan maent allan o’r tŷ
● Cael gafael ar fwyd gwerth gorau drwy siopa o gwmpas neu newid archfarchnadoedd.

Mae cefnogwyr yn medru cynnwys:-

● Meddyg Teulu a Nyrs Practis
● Deietegydd/maethegydd
● Gwasanaeth hyrwyddo iechyd
● Cwmni bwyd cydweithredol lleol a grwpiau “rhandiroedd”
● Coleg lleol
● Aelod teulu a/neu ofalwr
● Cydlynydd Gofal.

Enghreifftiau o arfer gorau mewn gwasanaethau iechyd meddwl:-

● Gofalwyr yn Sir Fflint yn cyhoeddi llyfr ryseitiau eu hunain sydd yn cynnwys ystod o ryseitiau iachus a hawdd eu dilyn
● Defnyddwyr gwasanaeth yn Sir Ddinbych yn creu eu plot llysiau eu hunain yn y prosiect iechyd meddwl lleol
● Defnyddwyr gwasanaeth yng Nghasnewydd yn sefydlu cwmni bwyd, yn cyfuno eu pŵer prynu ac archebu bwydydd iachus yn uniongyrchol o’r cyflenwyr lleol
● Defnyddwyr gwasanaeth yng Nghonwy yn trefnu digwyddiad ‘O Bedwar Ban Byd’ er mwyn annog ei gilydd i arbrofi gyda choginio.

Mae modd canfod mwy o wybodaeth a chyngor yma:

BWYTEWCH YN IACH

gwybodaeth a chyngor y GIG ar ddeiet iachus

CYNGOR AR FWYTA’N IACH

gwybodaeth am ddeiet iachus gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

SICRHAU DIET IACH

cyngor ar sut i wella’ch deiet

AMCANION IECHYD

cyngor ar yr amcanion iechyd corfforol y mae modd i chi eu cynnwys yn eich Cynllun Gofal a Thriniaeth 

CYNGOR A THRICIAU

triciau i leihau eich biliau bwyd