Derbyn cymorth

Er mwyn cynorthwyo eu hadferiad, mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr yn medru cael cymorth gan weithwyr iechyd proffesiynol er mwyn cynnal a gwella eu hiechyd corfforol.

Cynllun Gofal a Thriniaeth / Asesiad Gofalwr:
Mae’r amcanion y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn medru gosod eu hunain yn cynnwys:-

● Cofrestru gyda Meddyg Teulu
● Gwneud apwyntiad gyda’u Meddyg Teulu er mwyn trafod eu hiechyd corfforol
● Paratoi ar gyfer yr apwyntiad gyda’r Meddyg Teulu drwy lunio rhestr o’r pethau yr ydych am eu trafod megis rhoi’r gorau i ysmygu, cadw’n heini a rheoli cyflyrau corfforol
● Trafod effeithiolrwydd, sgil-effeithiau a rheoli materion sydd yn ymwneud â meddyginiaethau am afiechyd meddwl gyda’u meddyg neu fferyllydd a gwneud dewis o ran y penderfyniad am eu meddyginiaeth
● Mynychu clinig Person Gwell yn y feddygfa leol – bydd yr ‘MOT’ iechyd hwn yn cynnwys archwiliadau allweddol megis gwirio pwysau, pwysau gwaed, colesterol a samplau troeth er mwyn chwilio am afiechydon ar yr arennau neu glefyd y siwgr
● Cofrestru i wneud apwyntiad gyda deintydd/optegydd
● Ymuno â grŵp rhoi’r gorau i ysmygu
● Cael cymorth i leihau’r defnydd o alcohol/cyffuriau
● Cael cyngor ar iechyd rhywiol.

Mae cefnogwyr yn medru cynnwys:-

● Meddyg Teulu a Nyrs Practis
● Deintydd
● Optegydd
● Gwasanaethau alcohol a chyffuriau (camddefnyddio sylweddau)
● Dim Smygu Cymru
● Gwasanaeth hyrwyddo iechyd
● Aelod teulu/neu ofalwr arall
● Cydlynydd Gofal.

Enghreifftiau o arfer gorau mewn gwasanaethau iechyd meddwl:-

● Roedd prosiect iechyd meddwl yng Nghonwy wedi gwahodd optegydd lleol i ymweld â’r prosiect a rhoi archwiliadau llygaid
● Gwasanaeth yng Nghasnewydd yn gweithio gyda meddygfeydd lleol er mwyn trefnu bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn mynychu clinig well man a well woman
● Defnyddwyr gwasanaeth ym Mae Colwyn yn gwahodd swyddog rhoi’r gorau i ysmygu i’r prosiect lleol er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor
● Prosiect iechyd meddwl yn Sir Gaerfyrddin yn gwahodd fferyllydd i siarad gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr am feddyginiaethau gwrth-seicotig
● “Cynllun Codi Calon” yn fenter ar y cyd rhwng uned Hergest a bwrdd iechyd lleol Gwynedd sydd yn rhoi gwiriad iechyd corfforol ac ymgynghoriad mewn mannau lleol i bobl sydd wedi derbyn diagnosis o anhwylder sgitsoffrenia/deubegynol neu anhwylder ‘schizoaffective’ – am fwy o wybodaeth, ffoniwch y Nyrs Arbenigol, Dawn B. Williams ar 01248 384073/DawnB.Williams@wales.nhs.uk.

Dilynwch y dolenni yma am fwy o wybodaeth:

CYFEIRIADUR

sydd yn eich cyfeirio at eich Meddyg Teulu, deintydd, optegydd neu fferyllydd agosaf

CAEL Y GORAU ALLAN O’CH MEDDYG TEULU

canllaw syml gan Diverse Cymru ar sut i elwa o’r mwyaf o’ch apwyntiad gyda’ch Meddyg Teulu

CYMORTH A GWYBODAETH AM ALCOHOL

cyngor ar sut i leihau faint o alcohol yr ydych yn yfed

CYNGOR AM GYFFURIAU AC ALCOHOL

cyngor ar gyffuriau ac alcohol a llinell gymorth ffôn

Iechyd Meddwl Cymru

cyngor ar yr amcanion iechyd corfforol y mae modd i chi eu cynnwys yn eich Cynllun Gofal a Thriniaeth