gweithgarwch corfforol

Er mwyn cefnogi eu hadferiad, mae pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yn medru
canfod ffyrdd i ddod yn fwy egnïol.

Cynllun Gofal a Thriniaeth / Asesiad Gofalwr:
Mae’r amcanion y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn medru gosod eu hunain yn cynnwys:-

● Cael cyngor a gwybodaeth am weithgareddau corfforol
● Cysylltu gyda’r cyngor lleol er mwyn cadarnhau pa ymarferion cadw’n heini neu adnoddau sydd ar gael yn yr ardal (e.e. pwll nofio, dosbarthiadau aerobeg, sesiynau ioga)
● Ysgrifennu cynllun cadw’n heini
● Ymuno â’r gampfa leol
● Cerdded i ba le bynnag y gallant, a hynny pryd bynnag y mae’n bosib (gan ddefnyddio pedomedr)
● Defnyddio’r grisiau yn hytrach na lifft
● Ymuno â chlwb dawns neu glwb gweithgaredd
● Dod ynghyd gyda phobl eraill i gadw’n heini: e.e. chwarae badminton, ysgogi ei gilydd i fynd am dro neu i’r gampfa neu i gymryd rhan mewn gweithgaredd tîm megis pêl-droed
● Defnyddio beic
● Ymuno â chlwb cerdded lleol neu weithgaredd tîm.

Er mwyn parhau’n iach, mae’r GIG yn argymell y dylai oedolion rhwng 19 a 54 mlwydd oed fod yn gwneud rhywbeth egnïol yn ddyddiol ac yn:

Gwneud o leiaf 150 munud (2 awr a 30 munud) o weithgarwch aerobeg dwyster canolig megis seiclo neu gerdded yn gyflym bob wythnos
a
Gweithgareddau i gryfhau’r cyhyrau o leiaf deuddydd neu fwy’r wythnos sydd yn herio’r prif grwpiau o gyhyrau (coesau, cluniau, cefn, abdomen, y frest, ysgwyddau a breichiau).*

Dyma gyngor cyffredinol i oedolion o ran cadw’n heini. Mae’r math o weithgareddau corfforol a fydd yn addas i unigolyn yn dibynnu ar eu gallu corfforol. Er enghraifft, os yw person mewn cadair olwyn, efallai mai nofio neu rasio cadair olwyn yw’r gweithgareddau aerobeg fwyaf addas. Os oes anabledd corfforol gan y person, mae modd iddynt drafod gyda’u meddyg pa fath o ymarferion cadw’n heini sydd orau iddynt hwy.

Mae cefnogwyr yn medru cynnwys:-

● Meddyg Teulu a Nyrs Practis
● Arweinydd y Gampfa
● Gwasanaeth hyrwyddo iechyd
● Cyngor lleol
● Clybiau lleol
● Aelod teulu a/neu ofalwr arall
● Cydlynydd Gofal.

Enghreifftiau o arfer gorau mewn gwasanaethau iechyd meddwl:-

● Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ym Mlaenau Gwent yn trefnu clwb tai chi wythnosol yn eu prosiect iechyd meddwl lleol
● Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr Ynys Môn yn dechrau clwb “Cerdded Milltir”
● Defnyddiwr gwasanaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cwblhau cwrs Arweinyddiaeth Chwaraeon ac yn dylunio sesiwn chwaraeon ar gyfer ei gyd-ddefnyddwyr
● Gofalwr yng Ngheredigion yn defnyddio pedomedr i fonitro ei chynnydd wrth iddi gerdded mwy na 5,000 o gamau bob dydd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i:

BYDDWCH YN FWY GWEITHREDOL

gwybodaeth a chyngor y GIG ar ddod yn fwy gweithgar

FFITRWYDD GIG YN Y CARTREF

gwybodaeth am ymarferion gan gynnwys “cynllun ffitrwydd 12 wythnos”

HER IECHYD CYMRU

cyngor ar ddod yn fwy gweithgar mewn cyd-destun corfforol

LLWYBRAU SEICLO SUSTRANS

yn dangos teithiau seiclo ar draws y wlad 

ADRODDIAD CAFFAEL Y CORFFOROL

gwybodaeth am sut y mae gweithgarwch corfforol yn gwella lles cyffredinol

AMCANION IECHYD

cyngor ar amcanion iechyd corfforol y mae modd i chi eu cynnwys yn eich Cynllun Gofal a Thriniaeth

*www.nhs.uk, Dec 2012